Лични данни Печат

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ)

 

ОНЛАЙН ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

 

Защо Институт на вътрешните одитори в България събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим услуги като професионална организация, филиал на Международния институт на вътрешните одитори, е необходимо да съберем лични данни за Вас с цел идентификация, кореспонденция, предоставяне на услуги, свързани с членството Ви, изпращане на информация относно дейностите на Институт на вътрешните одитори в България. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

 

Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на:

1. администриране на Вашето членство;

2. отговор на Ваше искане, молба или друго запитване към Институт на вътрешните одитори в България;

3. изпращане на информационни съобщения относно дейностите на Институт на вътрешните одитори в България;

4. търговска и рекламна дейност относно дейностите на Институт на вътрешните одитори в България;

5. абониране за издания на Институт на вътрешните одитори в България и Международния институт на вътрешните одитори в България;

6. осигуряване на достъп до информационни ресурси, публикувани в рестриктивна секция на инетрнет-страницата на Институт на вътрешните одитори в България – www.iiabg.org;

7. изпращане на запитвания и анкетни проучвания с цел определяне на състоянието на професията, изследване на определен аспект от дейността по вътрешен одит, подобряване качеството на обслужване и повишаване нивото на предоставяните услуги;

8. администриране на кандидатстване по сертификационните програми на The IIA;

9. администриране на плащания по заявени услуги и сключени договори;

10. статистическа обработка на данните;

11. изпълнение на законови изисквания.

 

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Институт на вътрешните одитори в България може да предаде Вашите лични данни на Международния институт на вътрешните одитори и/или наши партньори, които са сключили договор с нас за предоставяне на услуга и извършване на дейност от наше име.

Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те следва да ги унищожат.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили Вашето съгласие.

Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

 

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

Институт на вътрешните одитори в България ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем нужните технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп.

 

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

Институт на вътрешните одитори в България по Ваше искане е длъжен да Ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

· Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват Вашите данни.

· Целите на обработването;

· Правното основание за обработката;

· Съответните категории лични данни, които се обработват;

· Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;

· Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най- малкото на нивото в ЕС;

· Ако обработката се основава на законните интереси на Институт на вътрешните одитори в България или на трета страна, информация за тези интереси;

· Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

· Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;

· Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка;

· Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;

· Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни;

· Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от Вас.

 

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което може да получите след като се свържете с Институт на вътрешните одитори в България.

За да удостоверите Вашата самоличност е необходимо да посочите трите Ви имена и ID (в случай, че сте член на сдружението).

 

Местоположение:

Държава: България

Адрес: 1000 София, ул. Граф Игнатиев 7 А

Телефон: + 359 2 9862808

Ел. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Интернет страница: www.iiabg.org