• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Форум: „Анализът на данни – процес повишаващ добавената стойност на дейността по вътрешен одит“ - 14.01.2020 г. Печат Е-мейл

На 14 януари 2020 г. в сътрудничество Обединена българска банка АД и Институт на вътрешните одитори в България (ИВОБ) организираха  форум под надслов: „Анализът на данни – процес повишаващ добавената стойност на дейността по вътрешен одит“.

За участие във форума бяха поканени всички Ръководители на вътрешен одит на търговски банки в България, а неговата цел бе да постави във фокус въпросите за ползите от анализа на данни и това какви са често срещаните проблеми съпътстващи този процес.

По дефиниция анализът на данни е процес по събиране, анализ и представяне на получения резултат под формата на бизнес информация, необходима при взимането на по-добри организационни решения и внедряването на подходящи за организацията политики и процедури. От гледна точка на Ръководителите вътрешен одит анализът на данни е процес по измерване и открояване на потенциалните рискове и възможности за постигане целите на организацията чрез използването и анализа на информация по отношение на операциите, финансите и другите аспекти от дейността на организацията. Именно това го превръща в мощен инструмент фокусиран върху анализа и оценката на рискове свързани с изпълнението на организацията по отношение на операциите и нормативното съответствие, откриването на измами и анализ по отношение на вътрешния контрол в организацията. Процеса по анализ на данни може да бъде както "ад хок", така и  повтаряем и непрекъснат, като голямо  негово предимство, е че е автоматизиран.

Програмата на събитието бе структурирана така, че да бъдат проследени разнообразните етапи и аспекти от процеса по анализ на данни, да бъдат представени реалните ползи и възможни подходи пред организацията да въведе такъв процес, проблеми, които възникват в ежедневната работа с данни и да се очертаят различни решения подпомагащи служителите, които ще бъдат въвлечени в анализа на данни. В атмосферата на открит диалог и реални примери от практиката следните лектори представиха своите теми:

· Калин Блажев - Ръководител екип стратегия за използване на данни в Груповия одит на КВС участва с тема: „3 ИЗБОРА, КОИТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ, КОГАТО ПРАВИМ НАШАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ В ОДИТА. НАШИЯТ ОПИТ С АЛГОРИТМИ ЗА АНАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ (PROCESS MINING)“;

· Константин Лалов, CISA – Мениджър технически услуги, „Магенид“ представи темите:  „СПЕЦИАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ПРИ AD-HOC, ПОВТОРЯЕМ И НЕПРЕКЪСНАТ ОДИТ“ и „СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИЗМАМИ И ПРАНЕ НА ПАРИ, БАЗИРАНИ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“;

· Елена Троянска – Технически директор,  „Proexes“ презентира темата: „ИЗГРАЖДАНЕ НА АНАЛИТИЧНОСТ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ“

· Димитър Божинов, CIA – ИТ одит координатор, ПроКредит Банк България ЕАД, презентира: „ИЗПОЛЗВАНЕТО НА CAAT ИНСТРУМЕНТИ ОТ ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В БАНКА – ПРЕДИМСТВА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

· Александър Ганчев, CIA – Мениджър „Консултантска практика“, Делойт България, участва с тема: „РАМКА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ“;

· Кирил Трайков CISA,CISM,CISSP – Директор „Риск“, Делойт България представи темата: „ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗПОЛЗВАНЕ НА АНАЛИТИКА ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ“

От всичко споделено във форума, може да се откроят няколко извода.

Кои са организациите, които внедряват анализа на данни?

Организации, които считат този процес за ключова компетентност подпомагаща ги при справянето с най сложните бизнес задачи и улесняващи ги да отговорят на нарастващите аналитични тенденции. Организациите внедряват системи за анализ на данни вече дълги години, като неоспорим факт е, че масива от данни, които те обработват се увеличава непрекъснато. Почти сигурно, е че тази тенденция на увеличение ще се запази и в бъдеще. Повишението на сложността на бизнес процесите и увеличаването на обемите от данни произтича от постоянните усиля на организациите да разработват нови продукти за техните пазари и клиенти, а това води до трудности с управлението на огромните масиви от структурирани и неструктурирани данни. Чрез използването на съвременни аналитични решения, процесите за вземане на решения могат да станат по ефективни, като човешкият принос да бъде фокусиран единствено върху вземането на решения и предприемането на конкретни действия, а не върху събирането и анализа на данни.

Едни от ползите от анализа на данни за вътрешния одит са:

· Анализира се голям обем от информация за кратко време;

· Идентифицират се допълнителни рискове;

· Създава се по-добра възможност да се открият определени тенденции, модели и отклонения;

· Извършването на един и същ по вид одит е много по-бързо и евтино;

· Повишава се качеството на самия одит;

· Използването на непрестанно развиващите технологии за автоматизация, като интегриране на данните, предвиждащ анализ (Predictive Analytics), визуализиране на данни (Data Visualization), роботизирана автоматизация на процеси (RPA), изкуствен интелект, машинно самообучение и др. повишава качеството на процеса по анализ на данни, каето рефлектира до непрекъснато подобряване на одитния процес;

· Използването на анализа на данни от вътрешния одит повишава неминуемо неговите умения.

Ключов въпрос е как организацията и вътрешния одит в частност да внедри единна програма относно анализа на данни?

Началото се поставя от структуриране на визия за анализ на данни от организацията за времеви прозорец от 3-5 години напред, която задължително трябва да бъде в синхрон с организационната стратегия по отношение на данните и технологиите. Трябва да бъдат определени ключовите ръководители в йерархията, които ще движат напред процеса, като се вземат под внимание непрестанните технологични иновации и дигитална трансформация. Трябва да се идентифицират и талантливите служители, които ще бъдат въвлечени в процеса и определят кои звена от организацията ще участват, като бъде ясно дефинирана тяхната роля. Избора на подходящи технологии, които да бъдат внедрени на база на визията и стратегията за анализа на данни на организацията е ключов. Технологиите трябва да отговарят на изискването за едно динамично докладване и подходящо визуализиране на данните, на база на което ще бъдат взети подходящите и навременни решения.

От ключова важност е отговора на въпроса какъв подход да бъде избран при определяне на подходящата стратегия относно служителите, които ще анализират данни. Възможни начини за привличане на подходящите служители са: наемането на администратори на бази с данни, анализатори на данни, „дата сайънтисти“ или наличния персонал да бъде преквалифициран. Наложи се мнението, че е добре само определени служители в отдела да анализират данни и да подпомагат останалите, като тази задача при възможност не трябва да бъде възлагана само на едно лице, а на екип от поне двама одитора. Разбира се подхода ще зависи от броя на служителите на вътрешния одит и технологичното ниво на зрялост на организацията. Добра практика, е вътрешния одитор/ри въвлечени в анализа  на данни да бъдат включвани и в регулярни одити за да бъдат ротирани техните ежедневни задачи.

Само използването на комбинация от софтуерни продукти, биха задоволили най-добре нуждите при анализа на данни в различните организации.

Потенциални предизвикателствата при въвеждането на процес по анализ на данни от вътрешния одит биха могли да бъдат:

· Нужните  инвестиции в софтуерни решения, които се използват при анализа на данни;

· По-различни умения от традиционните за професията нужни на одиторите, които ще се занимават с анализ на данни – математика, статистика и др.;

· Подкрепата на Висшето ръководство е от изключителни значение;

· Изисква се допълнителна комуникация с други звена в организацията, които използват анализ на данни;

· Нужно да визуализирате данните подходящо във Вашите одитни доклади.

Засегнати бяха и редица важни въпроси като нуждата от достъп до цялата информация в организацията и как да бъдат извличани подходящите данни, какви са трудностите при работа с различните типове и формати данни, начините за хармонизиране на данни и тяхното качество.

Утвърди се мнението, че подобни форуми организирани при сътрудничество между чисто професионална организация като Института на вътрешните одитори в България и една от водещите банкови институции в България, като Обединена българска банка АД е изключително полезна инициатива, както за професията така и за самите организации от сектора, водеща до повишаване на осведомеността по актуални теми и въпроси.

Снимки от събитието можете да откриете в профилите на ИВОБ в социалните мрежи:

 

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.